program-app-01

Mobile Application

Logoapp-01

JARTON Home

ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านจากทุกที่ ทั่วโลกด้วยแอปพลิเคชันเดียว ผ่านระบบ Wi-Fi ทุกกลุ่มอุปกรณ์ เช่น กุญแจดิจิตอล กล้อวงจรปิด สวิตซ์ ฯลฯ

Logoapp-02

JARTON Lock

ควบคุมกุญแจดิจิตอลอัจฉริยะ พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สร้างรหัสผ่าน จัดการบัตรผ่าน สร้างลายนิ้วมือ และดูบันทึกการเข้าออก

Logoapp-03

JARTON Rent

จัดการข้อมูลของผู้เข้าพัก พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สร้างรหัสผ่าน จัดการบัตรผ่าน สร้างลายนิ้วมือ และดูบันทึกการเข้าออก

Logoapp-04

JARTON Time

ระบบจัดการเวลาทำงานของพนักงาน โดยใช้แอปพลิเคชั่น บันทึกผ่านระบบ Cloud

Logoapp-05

JARTON CCTV

ควบคุมและจัดการ ระบบกล้องวงจรปิด ผ่านโทรศัพท์มือถือ

QR_all_app_home
QR_all_app_lock
QR_all_app_Rent
QR_all_app_time
QR_all_app_CCTV

Web & Windows Application

Logoapp-07

JARTON Home

Logoapp-08

JARTON CCTV

Logoapp-09

JARTON Time

Logoapp-11

JARTON CCTV

Logoapp-10

JARTON Time