เมนู Toggle

การรับประกัน

WebSite_Warranty-01_1_

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผลิตภัณฑ์นี้ มีระยะเวลารับประกันอ้างอิงเงื่อนไขตามตารางด้านล่าง โดยนับระยะเวลาปีะกันจากใบสั่งซื้อ หรือเอกสาร invoice

ฟรีค่าบริการ 1 ปีแรก (เฉพาะปัญหาข้อบกพร้องที่เกิดจากการผลิต) ปีที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าบริการเริ่มต้น 800 - 1,500 บาท ไม่รวมค่าอะไหล่ (นอกเวลาทําการคิดค่าบริการ 1,500 บาท)  

2. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้น ชำรุด อันเกิดจากความผิดพลาด ทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ     

3. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก     

       - อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้และการติดตั้งที่ผิดวิธี เสียหายจากการขนส่ง ขาดการดูแลรักษา ละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือแนะนำการใช้งาน การจราจล ก่อการร้าย ภัยสงคราม และ การใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่ไม่เหมาะสม

       - การนำสินค้าไปซ่อม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ชิ้นส่วนสินค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทฯ 

4. ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะสินค้าของทางบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อเนื่องอื่นใด     

5. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดทันที เมื่อตรงตามข้อที่ 1 บัตรรับประกันหมดอายุ บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีการต่างๆ หรือในกรณีบัตรรับประกันหาย ทางบริษัทฯ ข้อสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบรับประกันให้ใหม่     

6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ หากไม่นำบัตรรับประกันมาแสดงแก่พนักงงานของบริษัทฯ หรือไม่ได้มีการ ส่งบัตรประกันสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะรับประกันสินค้าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ได้ระบุไว้


กลุ่มสินค้าสินค้าระยะประกัน
ระบบกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด2 ปี
ระบบตรวจสอบความปลอดภัย2 ปี
การจัดการระบบที่จอดรถ*อุปกรณ์ ตัวเครื่อง 2 ปี
อุปกรณ์เสริม1 ปี
ระบบลงเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึง*อุปกรณ์ ตัวเครื่อง 2 ปี
อุปกรณ์เสริม1 ปี
ระบบการจัดการโรงแรมกุญแจดิจิตอล โรงแรม1 ปี
อุปกรณ์เสริม1 ปี
ระบบบ้านอัตโนมัติกุญแจดิจิตอล2 ปี
สมาร์ทโฮม1 ปี

     *บริการ Onsite Service 1 ปี หรือ ไม่เกิน 3 ครั้ง