เมนู Toggle
WebSite_Point_Redmption_Program-01
Jarton_Values_OL-01

JARTON TEAM

โอกาสดีๆ อยู่แค่เอื้อม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จกับเรา

จาร์ตัน กรุ๊ป มุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางด้าน Smart Iot เพื่อให้สอดรับกับการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เราจึงพร้อมเปิดกว้างให้กับ คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรม พร้อมกับ การพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถ และการเติบโตใน สายงานด้านเทคโนโลยี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

IT Support

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    - ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมการใช้งานและอุปกรณ์ประกอบกิจการทำงานกับคอมพิวเตอร์
    - ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
    - ให้คำแนะนำการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ระบบงานในฝ่ายต่างๆ
    - ควบคุมและดูแลการจัดทำ แก้ใข รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมการใช้งาน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆในบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
    - วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณทำงานไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
    - มีความรู้ ความเข้าใจในระบบไอทีเป็นอย่างดี และ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวสูง มีความซื่อสัตย์ และ ละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ
    - เลือกเวลาเข้างานได้ 8.00 / 8.30 น.(เฉพาะตำแหน่งที่ประจำออฟฟิศ กทม.)
    - โบนัส 2 ครั้งต่อปี
    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Kasikorn Bank)
    - ประกันสุขภาพ Tokio Marine สำหรับทีมงานออฟฟิศ
    - ประกันอุบัติเหตุ Sunday สำหรับทีมปฎิบัติการ
    - ตรวจสุขภาพครบวงจรประจำปี
    - ปรับเงินเดือนประจำปี
    - หอพัก/บ้านพักผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐม)
    - ชุดยูนิฟอร์ม
    - ทริปท่องเที่ยว ทำบุญ กระชับความสัมพันธ์ ประจำปี
    - อบรมพัฒนาบุคคลากร
    - ค่าเบื้ยเลี้ยงพิเศษ (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
    - สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน เช่น งานศพ เยี่ยมไข้ คลอดบุตร เป็นต้น
    - เงินช่วยเหลือกองทุนฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร
    - วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 หรือ 8.30 - 17.30 น.
    - *หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับทีมงานออฟฟิศ

สถานที่ปฎิบัติงาน
    - แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

Recruitment หัวหน้าสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    - วางแผนงานสรรหาทั้งระบบ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท
    - ดำเนินการสรรหาบุคลากร ทั้งช่องทางปกติ และช่องทางพิเศษ รวมทั้งการเป็น Head Hunter ในบางตำแหน่ง
    - พิจารณาใบสมัคร สัมภาษณ์งาน พิจารณาความเหมาะสมร่วมกับหัวหน้างาน หรือ ทีมงาน เพื่อประเมินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน
    - ประสานงานติดต่อหน่วยงานภายนอก ทั้งราชการและเอกชนในสโคปงานสรรหาที่เกี่ยวข้อง
    - ลงพื้นที่และประสานงานหน้างานเรื่องต่างๆในสโคปงานสรรหาที่เกี่ยวข้อง
    - จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี ติดต่อกรมพัฒฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
    - ไม่จำกัดสาขาวิชาที่จบ
    - เน้นมีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป ด้านการสรรหาและวางแผนบุคลากรโดยตรง
    - สามารถเจรจาต่อรองได้ดี สามารถอ่านคนออก และประเมินความเหมาะสมของบุคลากรได้ดี
    - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
    - มียานพาหนะ และสามารถเดินทางได้เอง

สวัสดิการ
    - เลือกเวลาเข้างานได้ 8.00 / 8.30 น.(เฉพาะตำแหน่งที่ประจำออฟฟิศ กทม.)
    - โบนัส 2 ครั้งต่อปี
    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Kasikorn Bank)
    - ประกันสุขภาพ Tokio Marine สำหรับทีมงานออฟฟิศ
    - ประกันอุบัติเหตุ Sunday สำหรับทีมปฎิบัติการ
    - ตรวจสุขภาพครบวงจรประจำปี
    - ปรับเงินเดือนประจำปี
    - หอพัก/บ้านพักผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐม)
    - ชุดยูนิฟอร์ม
    - ทริปท่องเที่ยว ทำบุญ กระชับความสัมพันธ์ ประจำปี
    - อบรมพัฒนาบุคคลากร
    - ค่าเบื้ยเลี้ยงพิเศษ (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
    - สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน เช่น งานศพ เยี่ยมไข้ คลอดบุตร เป็นต้น
    - เงินช่วยเหลือกองทุนฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร
    - วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 หรือ 8.30 - 17.30 น.
    - *หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับทีมงานออฟฟิศ

สถานที่ปฎิบัติงาน
    - ทำงานทั้ง 2 ที่ สนง.กทม. และโรงงานนครปฐม
    - แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

Assistant to MD เลขานุการผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เรื่องต่างๆของ MD
    - อำนวยความสะดวกให้กับ MD ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
    - ดูแลตารางนัดหมายของ MD
    - เตรียมข้อมูล จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย เพื่อให้แผนงานต่างๆ ที่ MD วางไว้บรรลุผลสำเร็จ
    - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการขออนุมัติ สร้างและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารและอีเมล
    - รับผิดชอบงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ ตามมอบหมาย
    - ดูแลข้อมูลส่วนตัว กิจกรรม นัดหมาย และเป็นตัวแทน ของ MD
    - ดูแลเอกสารส่วนตัวต่างๆของ MD

คุณสมบัติผู้สมัคร
    - บุคลิกเชิงรุก ทัศนคติเชิงบวก
    - มีทักษะการสื่อสารดี ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารชัดเจน มีวาทศิลป์
    - ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
    - มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถขับรถยนต์ได้ และ มียานพาหนะเป็นของตนเอง
    - มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
    - มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    - ซื่อสัตย์ เป็นคนดี และรักษาความลับได้เป็นอย่างดี และรักในงานที่ทำ
    - ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
    - มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และ การคิดเชิงระบบ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
    - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม Word , Excel ,Powerpoint และใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
    - ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์

สวัสดิการ
    - เลือกเวลาเข้างานได้ 8.00 / 8.30 น.(เฉพาะตำแหน่งที่ประจำออฟฟิศ กทม.)
    - โบนัส 2 ครั้งต่อปี
    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Kasikorn Bank)
    - ประกันสุขภาพ Tokio Marine สำหรับทีมงานออฟฟิศ
    - ประกันอุบัติเหตุ Sunday สำหรับทีมปฎิบัติการ
    - ตรวจสุขภาพครบวงจรประจำปี
    - ปรับเงินเดือนประจำปี
    - หอพัก/บ้านพักผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐม)
    - ชุดยูนิฟอร์ม
    - ทริปท่องเที่ยว ทำบุญ กระชับความสัมพันธ์ ประจำปี
    - อบรมพัฒนาบุคคลากร
    - ค่าเบื้ยเลี้ยงพิเศษ (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
    - สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน เช่น งานศพ เยี่ยมไข้ คลอดบุตร เป็นต้น
    - เงินช่วยเหลือกองทุนฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร
    - วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 หรือ 8.30 - 17.30 น.
    - *หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับทีมงานออฟฟิศ

สถานที่ปฎิบัติงาน
    - แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร