::“ภัยธรรมชาติ” ดิสรัปต์ “บ้าน”::

ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เกิด Digital Disruption ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละวันแตกต่างไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ว่าโลกจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ที่อยู่อาศัยก็ยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญของทุกคน จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้คนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน มีกระแสใหม่ๆ เกิดขึ้น หยุดไป หรือวนกลับมาเป็นกระแสใหม่ได้

ด้วยสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้รับผลกระทบอันจากภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ส่งผลให้เกิดเทรนด์รักษ์โลกขึ้นมาอย่างมากมาย ซึ่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบันก็ต้องตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงมีการออกแบบให้มีความเรียบง่ายขึ้น รบกวนธรรมชาติให้น้อยลง ตัดสิ่งฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นเทรนด์เก่า อย่างเช่น เสาแบบโรมัน แล้วเพิ่มการรับเอาพลังงานธรรมชาติให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มากที่สุด 

4 เทรนด์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม

Green Innovation 

การนำวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ พลังงานจากการใช้แผงโซล่าเซลล์, การใช้ระบบตรวจจับเปิด-ปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน, ระบบชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ The Earth Blox (บล็อกจากวัสดุรีไซเคิล) เป็นต้น

Green Material 

การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Mixed Marble Tiles ลดการใช้หินอ่อนทั้งแผ่น ด้วยการออกแบบเรียงสลับให้สวยงาม, Composite wood การนำเศษไม้มาอัดให้แข็งเพื่อใช้ทำพื้นหรือผนัง, Terrazzo การใช้หินขัด เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และสร้างสรรค์รูปแบบที่หลากหลาย และ Turf cell บล็อกปลูกหญ้า ช่วยในการดูดซับน้ำได้ดี เป็นต้น

Green Residential Unit 

การออกแบบภายในห้องพักประหยัดพลังงานและดีต่อคุณภาพชีวิต เช่น Indoor Air Quality Monitoring Device (เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ), Smart Logic Control สวิตช์อัจฉริยะที่เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติ, Eco - Friendly Painting การใช้สีปลอดจากสารระเหยและสะท้อนความร้อนได้ดี, In - Room recycle Bin การใช้ถังขยะที่สามารถแยกขยะได้ทุกยูนิต, Natural Light in Bathroom การเจาะช่องแสงในห้องน้ำเพื่อรับแสงจากภายนอก และ Double Skin ผนัง 2 ชั้น ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้น

Green Eco - Planting 

การเพาะปลูกพรรณไม้เพื่อดูดซับมลพิษและลดความร้อน เช่น Rain Garden พื้นที่ซึมน้ำช่วยดูดซับน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมโครงการ, Pollution Absorption Plant พืชพรรณไม้ที่สามารถดูดซับมลพิษได้ดี, Vertical Green การปลูกพืชแนวตั้งช่วยลดมลพิษภายในโครงการ และ Coverage Planting ปลูกพืชปกคลุมเพื่อช่วยกรองแสงและลดความร้อน

เทรนด์รักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม เกิดจากการตื่นตัวที่มนุษย์ได้รับรู้และตระหนักถึงภัยธรรมชาติอันเกิดจากโลกร้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ว่าส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากพวกเราทุกคน ส่งผลให้เทรนด์ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป นอกจากบ้านประหยัดพลังงานแล้ว เทรนด์ของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดสารพิษมากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ บ้านหลังเล็กลงแต่สามารถใช้สอยได้ทุกตารางนิ้วด้วยเฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชั่น

อ้างอิง :

https://www.plus.co.th/articles/PLUS-2622/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-4-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-

https://decor.mthai.com/other/57643.html

https://forbesthailand.com/commentaries/insights/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2-2020-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2.html

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-8723